2019 Nov 17

Three skulls


Skill progression

2019 Nov 10

First skull


Airbrushing skull

2019 Nov 04

Windowed Eye


Playing around with airbrush